ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
KEGRO DEURDIRECT VOOR PARTICULIEREN

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a) Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoopvoorwaarden Kegro DeurDirect.nl voor Particulieren.
b) Verkoper: de besloten vennootschap Kegro Deuren B.V. te Groesbeek, welk bedrijf onder de merknaam DeurDirect.nl de producten via de website aanbiedt.
c) Koper: de particulier, niet handelende in het kader van beroep of bedrijf, met wie na het plaatsen van een online bestelling een koopovereenkomst met verkoper ter zake het Product tot stand komt.
d) Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand) waarbij Verkoper zich verplicht het Product te leveren aan en te monteren bij Koper.
e) Product: het in de orderbevestiging omschreven product dat geleverd en gemonteerd wordt: de op maat gemaakte deur.
f) De Orderbevestiging: een na de geplaatste bestelling door Verkoper aan Koper verzonden schriftelijke bevestiging, houdende een gedetailleerde omschrijving van het bestelde Product en de bereidverklaring van Verkoper tot levering en montage van het Product.
g) Website: de omgeving waarop door Kegro Deuren de op maat geproduceerde producten worden aangeboden.

Artikel 2 Identiteit DeurDirect.nl
Kegro Deuren B.V.
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek, Nederland
Telefoon: 024-3999555
Email: info@deurdirect.nl
KvK-nummer: 10142675

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (op afstand) tussen Verkoper en Koper. Elk aanbod wordt door Verkoper gedaan onder toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
3.2 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden nadrukkelijk niet ten aanzien van al diegenen die handelen in het kader van hun beroep of bedrijf.
3.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk door Verkoper aan Koper zijn bevestigd.

Artikel 4 Het aanbod en informatie op de Website
4.1 Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend. Verkoper behoudt zich het recht voor het aanbod aan te passen of te wijzigen.
4.2 Verkoper spant zich in om de aangeboden Producten volledig en nauwkeurig te beschrijven in haar aanbod en op de Website. De informatie op de Website zoals- onder meer maar niet uitsluitend- prijzen, afbeeldingen, adviezen, (technische) tekeningen, (product)films, en maten en gewichten van Producten wordt slechts ter indicatie verstrekt. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
4.3 Alle Producten worden geleverd zonder toebehoren, hoe dan ook genaamd, tenzij anders is vermeld.
4.4 Verkoper is niet gebonden aan kennelijke druk- en zetfouten, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod of in de informatie op de Website.
4.5 Verkoper kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven RAL kleuren* exact overkomen met de daadwerkelijke kleur van Producten.
* RAL is een geregistreerd handelsmerk van Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.v.

Artikel 5 De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via de Website een bestelling plaatst, voldoet aan de gestelde (betalings-) voorwaarden en vervolgens van Verkoper een Orderbevestiging per e-mail ontvangt van deze bestelling.
5.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten en materialen. Als Verkoper een beroep wenst te doen op deze voorwaarde stelt hij Koper daarvan zo spoedig als mogelijk in kennis. Een van Koper ontvangen betaling zal in dat geval zo spoedig als mogelijk worden gerestitueerd.
5.3 Na verzending van de Orderbevestiging zal Verkoper zich in verbinding stellen met Koper ten einde een afspraak te maken op locatie voor opname en inmeten van het bestelde Product. Datum en tijdstip van de afspraak worden door Verkoper per e-mail bevestigd aan Koper.
5.4 Annuleringen of wijzigingen van deze afspraak (inmeten en montage) door Koper dienen in verband met de planning van Verkoper uiterlijk 48 uur van te voren te worden doorgegeven. In geval van te laat doorgegeven annuleringen, wijzigingen en/of niet aanwezigheid van Koper op het afgesproken tijdstip, is Verkoper gerechtigd Koper de daaraan verbonden kosten – welke € 100,- ex. Btw bedragen – in rekening te brengen.
5.5 Indien bij de in het vorig lid bedoeld opname, of op enig ander moment na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor de uitvoering ervan, het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg treden om de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. 5.6 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op de oorspronkelijke bestelling na het inmeten worden door inmeter mondeling doorgenomen met Koper op locatie. Eventuele aanvullingen of wijzigingen worden daarna door Verkoper per e-mail bevestigd aan Koper.
5.7 Indien uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Verkoper om technische redenen niet mogelijk blijkt, zal hij Koper daarvan verwittigen en zal de Overeenkomst worden ontbonden en zal Verkoper de reeds verrichte betaling restitueren.

Artikel 6 Levertijd
6.1 Levertijden als vermeld op de website of in orderbevestigingen of afzonderlijke correspondentie gelden als bij benadering aangegeven en zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen.
6.2 De levertijd vangt niet eerder aan dan na de opname als bedoeld in art. 5.3 e.v. en ter handstelling of toezending van de in art 5.6 bedoelde informatie.
6.3 Verkoper zal zich inspannen om het bestelde Product binnen de aangegeven levertijden te leveren en te monteren. Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen, tenzij Verkoper: – een dergelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard ; – na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling wegens gebleken verzaking van de inspanningsverplichting, niet binnen een in de ingebrekestelling gegeven redelijke termijn alsnog presteert.

Artikel 7 Levering en overgang risico
7.1 Als plaats van levering en montage geldt het adres dat de Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
7.2 De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering en montage zijn aangeboden doch zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn of worden afgenomen. In het laatste geval kan Verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag en transport.

Artikel 8 Geen recht op herroeping of retournemen van Producten
8.1 De Producten worden op maat gemaakt volgens de door Koper opgegeven specificaties en gemonteerd en aangepast aan de specifieke eisen en bouwkundige situatie op de locatie waar het product geplaatst wordt. Gelet daarop komt Koper geen recht van herroeping toe, ook niet indien het Product nog niet of nog niet volledig is gemonteerd.
8.2 Hetgeen in het vorige lid is bepaald laat onverlet eventuele aanspraken op grond van afgegeven (fabrieks-)garanties of non-conformiteit.

Artikel 9. Betaling en prijs
9.1 Tenzij anders is overeengekomen dient Koper het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van Verkoper.
9.2 Alle prijzen op de Website zijn in euro’s inclusief BTW en overige belastingen, tenzij op de Website anders is aangegeven.
9.3 Verkoper is niet gebonden aan kennelijke druk- en zetfouten of kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in prijzen. Verkoper is in een dergelijk geval ook niet verplicht het Product voor de onjuiste prijs te leveren.
9.4 De Koper is verplicht Verkoper onverwijld te wijzen op onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.
9.5 Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich mee brengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

Artikel 10 Conformiteit en garantie
10.1 Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit van daarvan beantwoordt aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van het aanbod voor betrokken Producten en/of materialen gelden.
10.2 Verkoper is bij het plaatsen van de bestelling niet in staat de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor de door Koper gewenste individuele toepassing te beoordelen.
10.3 Op Producten wordt de GND- of fabrieksgarantie gegeven zoals die is vermeld op de opdrachtbevestiging van Verkoper, de website van Verkoper of in het aanbod van Verkoper.
10.4 De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
10.5 Een aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie of uit hoofde van non-conformiteit vervalt indien Koper niet binnen een bekwame tijd nadat hij de tekortkoming c.q. het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, daarvan mededeling heeft gedaan aan Verkoper. 10.6 De Koper is gehouden om de Producten voorafgaand aan de verwerking ervan op de plaats van aflevering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid producten en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade binnen 24 uur na aflevering door Koper schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.
10.7 Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende Producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van Verkoper niet van hem gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Verkoper de koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek van het geleverde.
10.8 De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de Producten zijn verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.
10.9 Een beroep op garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a) Gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt;
b) Verwering en/of normale slijtage;
c) Abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud;
d) Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens Koper;
e) Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
f) Beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf;
g) Te hoog aangelegde bestratingen en/of begroeiing;
h) Brand, inbraak, molest, natuurrampen of atoomrampen.
10.10 Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een Product, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft een verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 In geval van aansprakelijkheid van Verkoper is Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade van Koper als gevolg van de overschrijding van de levertijd of schade van derden aan wie Producten zijn overgegaan dan wel schade van derden waarmee Koper heeft gecontracteerd. 11.3 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Verkoper geleverde Producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Verkoper de auteursrechten en alle rechten van (industriële) eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen en de informatie op de Website.
12.2 De in lid 1 genoemde gegevens mogen zonder toestemming van Verkoper niet verveelvoudigd, geopenbaard of anderszins worden gebruikt door Koper.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Voor die gevallen waarin tussen Verkoper en koper uitdrukkelijk is afgesproken dat levering of een gedeelte daarvan plaatsvindt voordat de gehele koopsom is voldaan, behoudt Verkoper zich de eigendomsrechten voor van alle aan Koper geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door Koper verschuldigde bedragen die Verkoper in verband met deze koopovereenkomst van koper heeft te vorderen, waar onder vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
13.2 Zolang de eigendomsrechten van de afgeleverde zaken niet op Koper zijn overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 13.3 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd diens recht op schadevergoeding. Een retentierecht op die zaken komt Koper niet toe.

Artikel 14 Bewaring
14.1 Indien de Koper de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, komt het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor zijn rekening.
14.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van Producten komen geheel voor rekening van de Koper.

Artikel 15 Overmacht
15.1 In geval van overmacht is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
15.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan aan Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Verkoper staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de productie of het transport van de gekochte goederen en het geval dat leveranciers van Verkoper in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 16 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
16.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
16.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Verkoper bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze voorwaarden en Overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Verkoper.
17.3 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden
18.1 Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.